Category Archives: Ամսաթերթ

«ԱՈւՖ» ՈւՄ ամսաթերթի չորրորդ համար

Լույս է տեսել «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ «ԱՈւՖ» ուսանողական միության կողմից նախաձեռնված «ԱՈւՖ» ՈւՄ ամսաթերթի չորրորդ համարը:

«ԱՈւՖ» ՈւՄ ամսաթերթի երրորդ համար

img161

Լույս է տեսել «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ «ԱՈւՖ» ուսանողական միության կողմից նախաձեռնված «ԱՈւՖ» ՈւՄ ամսաթերթի երրորդ համարը:

«ԱՈւՖ» ՈւՄ ամսաթերթի երկրորդ համար

img143

Լույս է տեսել «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ «ԱՈւՖ» ուսանողական միության կողմից նախաձեռնված «ԱՈւՖ» ՈւՄ ամսաթերթի երկրորդ համարը:

«ԱՈւՖ» ՈւՄ ամսաթերթի առաջին համար

img125

Լույս է տեսել «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ «ԱՈւՖ» ուսանողական միության կողմից նախաձեռնված ամսաթերթի առաջին համարը: